Hvis du har problem med å se oversikten, kan den lastes ned her

dato

Navn - lenke

 

Regjeringens samleside pensjonsreform – inntil 7.10.2005

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/Norsk_okonomi/samleside---pensjonsreform.html?id=520834

 

Regjeringens portal for pensjonsreformen - etter 7.10.2005

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/kampanjer/pensjonsreform.html?id=86731&epslanguage=NO

 

Regjeringens samleside for viktige dokumenter

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/kampanjer/pensjonsreform/no/dokumenter.html?id=86832

20010330

Pensjonskommisjonens mandat

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/NOUer/2004/NOU-2004-1/3/1.html?id=383381

20020904

Pensjonskommisjonens foreløpige rapport

Mål, prinsipper og veivalg for pensjonssystemet

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/rap/2002/0004/ddd/pdfv/159783-pensjon.pdf

20040113

NOU 2004:1 pensjonskommisjonens rapport

Modernisert folketrygd - Bærekraftig pensjon for framtida

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20042004/001/PDFS/NOU200420040001000DDDPDFS.pdf

20040113

Kortversjon pensjonskommisjonens rapport

http://www.regjeringen.no/upload/AID/kampanjer/pensjonsreformen/dokumenter/NOU2004-1_kortversjon.pdf

20041210

St.meld. nr. 12 (2004–2005)

Pensjonsreform – trygghet for pensjonene

http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20042005/012/PDFS/STM200420050012000DDDPDFS.pdf

20041210

Kortversjon st.meld. 12

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/rap/2002/0004/ddd/pdfv/236697-kortversjon.pdf

20050213

SVs landsstyremøte avviser det som har vært SVs linje i forhold til pensjonsreformen til nå, og gjør vedtak mot reformen (referatet side 80ff): http://www.sv.no/partiet/landsstyret/referat/dbaFile93046.html

april

SVs landsmøte bekrefter landsstyrets vedtak

http://www.sv.no/partiet/tidl_lm/lm2005/

20050512

LO-kongressen vedtar LOs pensjonspolitiske program: En ny og styrket folkepensjon

http://www.lo.no/u/om-lo/LO-mener1/Andre-programmer/En-ny-og-styrket-folkepensjon-/?t=119

20050519

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre inngikk et pensjonsforlik som ble grunnlaget for stortingsvedtaket 26. mai 2005. Vedtaket ga støtte til pensjonskommisjonens forslag. Merk at SV og Frp ikke var med på dette forliket. http://www.pensjonsreform.no.htest.osl.basefarm.net/pensjonsavtale.pdf

20050526

Innst. S. nr. 195 (2004-2005)

Innstilling fra finanskomiteen om pensjonsreform – trygghet for pensjonene

http://www.stortinget.no/inns/2004/pdf/inns-200405-195.pdf

vedtaket

http://epos.stortinget.no/Vedtak.aspx?id=30432&innstID=7936

20051013

Soria-Moria erklæringen . Partene binder seg til å ikke ta omkamp om pensjonsforliket: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/rapporter_planer/Rapporter/2005/Soria-Moria-erklaringen.html?id=438515

20051007

Ot.prp. nr. 10 (2005-2006): Om lov om obligatorisk tjenestepensjon

http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/20052006/010/PDFS/OTP200520060010000DDDPDFS.pdf

20060101

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trer i kraft. Regjeringas nettside om OTP:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/andre/otp.html?id=487376&epslanguage=NO

20061020

St.meld. nr. 5 (2006–2007)

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20062007/005/PDFS/STM200620070005000DDDPDFS.pdf

20061020

Kortversjon av Stortingsmelding nr. 5 (2006-2007)

http://www.regjeringen.no/upload/AID/publikasjoner/veiledninger_og_brosjyrer/2006/stmeld_05kortversjon.pdf

20070321

Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet ble enige om utformingen av framtidens alderspensjon i folketrygden. Med noen få forbehold slutter de opp om forslagene i stm 5. SV er etter et kort intermesso inne i folden igjen

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/kampanjer/pensjonsreform/no/Presserom/Forlik-om-pensjonsreformen.html?id=458858

20070417

Innst. S. nr. 168 (2006-2007)

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

http://www.stortinget.no/inns/2006/pdf/inns-200607-168.pdf

20070423

Vedtak i stortinget om opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

http://epos.stortinget.no/Vedtak.aspx?id=35394&innstID=8643

20070516

NOU 2007: 04

Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre

http://www.regjeringen.no/pages/1976657/PDFS/NOU200720070004000DDDPDFS.pdf

20070628

Mandat for AFP-utvalget – fins først i rapporten av 20080206

20080128

Høring om oppfølging av Stortingets vedtak om ny alderspensjon i folketrygden med utkast til lovendringer. Inneholder lovforslagene, samt nye beregningsmåter som til dels bryter med stortingsvedtaket fra 23.4.2007.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2008/horing---pensjonsreformen/Horingsnotat.html?id=498139

20080206

Rapport fra AFP-utvalget: Grunnlag for utforming av framtidas AFP-ordning for privat sektor

http://www.regjeringen.no/upload/AID/publikasjoner/rapporter_og_planer/2008/Rapport%20AFP%206%20feb%202008.pdf

20080402

Riksmeklingsmannens meklingsforslag LO-NHO med AFP-avtalen LO-NHO og med statsministerens brev

http://www.riksmeklingsmannen.no/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=8&fid=motebok1b&pid=153

20080403

Ekspertutvalg; Vidare arbeid med tenestepensjon og AFP i offentleg sektor

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/aktuelt/nyheter/2008/presseinvitasjon-vidare-arbeid-med-tenes.html?id=505971

20080508

Tilleggshøring pensjonsreformen: Tillegg til høringsnotat om ny alderspensjon i folketrygden – forslag om gradvis innfasing av levealdersjusteringen m.v.. Konsekvens av tariffoppgjøret

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2008/tillegg-til-horingsnotat-om-ny-alderspen/horingsnotat.html?id=510799

20080519

Ekspertutvalg: Mulige tilpasninger i AFP i offentlig sektor i lønnsoppgjøret 2008

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/aktuelt/nyheter/2008/avtalefestet-pensjon-i-offentlig-sektor.html?id=516367

20080604

Riksmeklingsmannens meklingsforslag KS-organisasjonene i kommunene (fra side 8 og utover – pensjonsavtalen)

http://www.riksmeklingsmannen.no/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=8&fid=motebok1b&pid=157

20080606

St.prp. nr. 65 (2007-2008) Om trygdeoppgjeret 2008

http://www.regjeringen.no/pages/2083146/PDFS/STP200720080065000DDDPDFS.pdf

20080820

Mandat_Offentlig TjenestePensjon (OfTP)-utvalget

http://www.regjeringen.no/upload/AID/temadokumenter/pensjon/2008/mandat_oftp-utvalget.pdf

20090213

Ot.prp. nr. 37 (2008–2009) Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)
http://www.regjeringen.no/pages/2152932/PDFS/OTP200820090037000DDDPDFS.pdf

20090505

Innstilling Fra arbeids- og sosialkomiteen om pensjonsreformen 5.5.2009: Innst. O. nr. 67 (2008-2009), vedtatt i Odelstinget 15.5. og endelig av Lagtinget 28.5.
http://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Odelstinget/2008-2009/inno-200809-067.pdf

20090604

Tariffoppgjørsvedtaket om offentlig tjenestepensjon: Riksmeklingsmannens møtebok.
http://www.riksmeklingsmannen.no/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=8&fid=motebok1a&pid=212

20090605

NOU 2009-13 Brede pensjonsordninger 5.6.2009
http://www.regjeringen.no/pages/2199826/PDFS/NOU200920090013000DDDPDFS.pdf

20090609

Innstilling fra utvalg ….. forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene
http://www.stortinget.no/Global/pdf/Utvalg/pres-pensjonsutvalg-2009%20%208.pdf

20090904

Ot.prop. nr. 111 (2008-2009) fra AID: ”Om lov om statstilskudd til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor”
http://www.regjeringen.no/pages/2237089/PDFS/OTP200820090111000DDDPDFS.pdf

20091009

Prop. 17 L (2009-2010) fra AID: ”Lov om statstilskudd til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor
http://www.regjeringen.no/pages/2248487/PDFS/PRP200920100015000DDDPDFS.pdf

20091120

Høringsnotat: Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor, 20. november 2009
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/horing-om-oppfolging-av-avtale-om-tjenes/horingsnotat.html?id=586770

Bøker og artikler

Claussen, Bjørgulf: ”Bedre pensjon”

Hefte som kan lastes ned her: http://www.med.uio.no/iasam/arbeidstrygd/ansatte/claussen/Bjorgulf_Claussen_Pensjon.pdf

Engelstad, Harald: Pensjonsboka

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad: Pensjonsboka 2008 - 2009, eget forlag

Nettside www.pensjonsboka.no

Fredriksen m. fl. (2004)

Artikkel i Økonomiske analyser 5/2004: ”Makroøkonomiske virkninger av Modernisert folketrygd”, av Fredriksen, Heide, Holmøy, Solli http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200405/holmoy2.pdf

Røst (Radikalt økonominettverks skriftserie) 2003-01: Pensjoner

Røst kan hentes ned fra nettet. http://www.okonominettverket.no/noop/file.php?id=146)

Unios notatserie nr. 5/2008

Unios notatserie nr. 5/2008: http://www.unio.no/kunder/unio/mm.nsf/lupgraphics/Unios_notatserie_nr_5_2008.pdf/$file/Unios_notatserie_nr_5_2008.pdf

Utdanningsforbundets temanotater

Kan alle lastes ned fra nettet: http://www.utdanningsforbundet.no/UdfTemplates/ArchivesSearch.aspx?id=10410

Temanotat nr 2004/1

Pensjonskommisjonens forslag til endret folketrygd m.m.

Temanotat nr 2004/10.

Forventet framtidig levealder: alternativer til Pensjonskommisjonens framskrivinger

Temanotat nr 4/2008

Pensjonsreformen: endret opplegg i departementets høringsnotat av januar 2008

Siri Jensen, Arne Rolijordet, Gunnar Rutle m.fl. (20.11.2008)

Bok om pensjonsreformen: ”Hvem tjener på pensjonsreformen?”

http://rutle.net/pensjonsreformen/pensjonsbok

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd