3. mars 2018 kom forslaget til ny offentlig tjenestepensjon som hovedorganisasjonene LO, YS og Unio er blitt enig med arbeidsdepartementet om. I denne artikkelen vil jeg legge ut kommentarer til forslaget etterhvert som jeg får dem. Så følg med, følg med. Artikkelen er sist oppdatert 6.3.2018

Noen generelle kommentarer: Det gikk dessverre som jeg fryktet, og som jeg skrev i en artikkel 12. november. For kullene etter 1970 er avtalen bortimot identisk med forslaget fra arbeidsdepartementet i desember 2015. Det forslaget var ekstremt usolidarisk fordi de ikke tok hensyn til de som hadde behov for å gå av tidlig. Nå har de innført en puslete overgangsordning for kullene fra 1963 til 1970, men så er det helt slutt. For de som står lenge i jobb går pensjonen til himmels.

I privat sektor har en gått fra et system som gir arbeidsgiver økonomiske motiver til å holde eldre i arbeid til et system som skal tvinge folk gjennom økonomisk press til å stå lenge i jobb. Nå vil de over på samme system i det offentlige. I en situasjon med arbeidsledighet har dette dramatiske konsekvenser for mange.

Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 29. - 31. januar 2016. Konferansen samlet 578 tillitsvalgte fra hele landet.

(Her har jeg klippet ut den delen som gjelder pensjon – Gunnar Rutle)

II. Pensjon - tariffoppgjøret 2016 og evaluering av pensjonsreformen i 2017.

Pensjonsreformen er en klassereform der taperne er de med dårlig helse og dårlig inntekt. Mange fagorganiserte mister sine oppsparte AFP-rettigheter på grunn av nedbemanning, salg av virksomheter og tap av tariffavtale på bedriften. Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli uføre. De taper, både i ny AFP og ny Folketrygd. Pensjon er kvinne- og klassekamp.

Trondheimskonferansen 2016 krever at mål om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn, livet ut, også må gjelde for de som blir uføre, de som må gi seg tidlig i arbeidslivet og dagens unge som blir rammet av levealdersjustering når de blir pensjonister.

Artikkelen er endret litt 1.2.2016. Lagt inn noe om uføretrygd og særaldersgrenser.

18. desember kom den blå-blå regjeringen med sitt forslag til ny offentlig tjenestepensjon (OfTP). Forslaget bryter både med det som Stortinget vedtok i pensjonsforliket i 2005, og med den avtalen som ble gjort med fagbevegelsen i offentlig sektor i 2009. Dessverre ser det ut til at fagbevegelsens ledere er ganske så forsiktige og på defensiven, så det trengs et skikkelig grasrotopprør hvis dette skal stoppes.

Her er et eksempel fra departementets egen rapport på hvilke endringer deres forslag vil føre til:

Figur 7.2 Livsvarig pensjon, evaluert ved 70 år, i prosent av sluttlønn ved uttak i ulike aldre

Dette eksemplet viser hvor stor prosent av sluttlønnen pensjonen ved 70 år utgjør for en person som har hatt hele sitt arbeidsliv i offentlig sektor – derav 35 år før 62. Personen har hele livet hatt en årlig lønn på 6 G (G=grunnbeløpet i folketrygden) altså ca 540400.  Samme lønn hele livet er mildt sagt ikke vanlig, og gir et for positivt bilde av ny pensjon sammenliknet med dagens, det kommer jeg tilbake til. De har også sett bort fra levealdersjustering, noe som gjør at tallene både i dagens og ny ordning blir mye for høye.

(lagt ut første gang søndag 07. juni 2015 15:21)

FAFO påstår i nedenstående artikkel at «Kari» tapte over en million ved å jobbe lenge. Men hele artikkelen er basert på en misforståelse av hva det var fagbevegelsen i offentlig sektor slåss for og fikk gjennomslag for under tariffoppgjøret 2009:

(Geir Veland skrev på facebook-gruppa Arbeidslivet et svar til denne artikkelen 8. juni, og jeg har igjen skrevet et svar til ham 13. juni. Begge disse innleggene har jeg klippet ut og lagt på slutten av denne artikkelen)

I offentlig tjenestepensjon er alderspensjonen å se på som erstatning for tapt arbeids-fortjeneste, og er noe en får fra det øyeblikket en helt eller delvis slutter å jobbe. Det gjelder både AFP før 67 og tjenestepensjon etter 67.

Tape penger, det kan en snakke om når en ikke får noe en har rett på eller burde hatt. Det er ikke tilfelle her. Hun har fått nøyaktig det som det var meningen at hun skulle ha.

Det «tapet» som artikkelen beregner er rett og slett det du «taper» i pensjon hvis du du jobber lenger, fordi du ikke får pensjon i de årene du jobber! Men de årene du jobber har du jo arbeidslønn! Det er jo nettopp slik all alderspensjon var før pensjonsreformen og slik en fornuftig, rettferdig og solidarisk pensjonsordning bør være etter min og fagbevegelsen i offentlig sektor sin mening.

Artikkelen har beregnet at «Kari» i eksemplet «taper» over en million hvis vedkommende slutter ved 70 i forhold til om hun avsluttet ved 67. En kunne like gjerne sagt at hun ville tapt rundt 3,5 millioner ved å slutte ved 75 i stedet for ved 62. Da ser en hvor urimelig hele tankegangen om tap er.

Du kan laste denne artikkelen ned her.

Pensjonsreformen begrunnes med at siden levealderen øker, så blir pensjonen så mye dyrere enn før. Dermed må vi spare inn. Men reglene i pensjonsreformen tar ikke hensyn til det vi kaller ”dødens klasseskille”, at folk i ulike yrker har svært så ulik levealder. Pensjonsreformen fører til en dramatisk overføring av pensjon fra de med kort levealder til de som lever lenge.

De som trenger å gå av tidlig, må i realiteten ta hele den innsparingen som skulle være formålet med pensjonsreformen, mens de friske til dels får økt sin pensjon.

LO i Tromsø har på sitt årsmøte i mai vedtatt en meget skarpe uttalelsen mot pensjonsreformen. Flere bør vedta liknende!

"Etter noen måneders erfaring med det nye pensjonssystemet kan årsmøtet i LO Tromsø konstatere at pensjonsreformen i privat sektor har uakseptable konsekvenser for alle lavtlønte, og spesielt deltidsarbeidende kvinner.

Den vedtatte tjenestepensjonen er fortsatt ganske mye bedre - og mer solidarisk - enn Regjeringas kombinasjonsalternativ.

Torsdag 13.1.2001 viste Dagsrevyen et innslag med en kommunearbeider som i følge innslaget ville tape stort på den vedtatte nye tjenestepensjonen i forhold til om Regjeringas kombinasjonsalternativ hadde blitt vedtatt.

Men det som ikke kom fram var at det gjalt en tenkt pensjonist som hadde vært i jobb fra han var 17 til han var 67, altså i 50 år! Jeg skal ikke påstå at slike ikke fins, men jeg er sikker på er at det ikke finnes mange av dem! Og det som skiller den pensjonen vi fikk fra den Regjeringa ville ha var nettopp at vi ønsket en pensjon som tok hensyn til de som ikke klarte å stå så mange år i jobb.

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst