LO i Tromsø har på sitt årsmøte i mai vedtatt en meget skarpe uttalelsen mot pensjonsreformen. Flere bør vedta liknende!

"Etter noen måneders erfaring med det nye pensjonssystemet kan årsmøtet i LO Tromsø konstatere at pensjonsreformen i privat sektor har uakseptable konsekvenser for alle lavtlønte, og spesielt deltidsarbeidende kvinner.

Etter at NAV i forkant kjørte store reklamekampanjer for 62-åringenes valgfrihet etter 1.1.2011, så er det nå et faktum at ca halvparten av dagens 62-åringer i privat sektor etter det nye regelverket ikke har opptjent nok pensjon til å kunne gå av som minstepensjonister. De har med andre ord mista retten til å gå av med tidligpensjon.

Dette skyldes utslagene av alleårsregelen, samt at lista er lagt så høyt at man må ha tjent tilsvarende kr 365.000 kr i 40 (!!) år for å kunne kvalifisere til minstepensjon 62 år gammel. Dette er uhørt, og langt over fagarbeiderlønn innafor de fleste tariffområder.

Pensjonsreformen forsterker sosiale forskjeller. Reformen tar ikke hensyn til «dødens klasseskille», dvs. at en akademiker i snitt lever ti-tolv år lenger enn en ufaglært arbeider. Pensjonsreformen medfører norgeshistoriens største privatisering noensinne, og det er nå helt klart at folketrygda, selve ryggraden i velferdsstaten, er under angrep.

Arbeidstakere født etter 1963 vil oppleve svært kraftige kutt i folketrygda, og vil være helt avhengige av private tilleggspensjoner for å oppleve en verdig alderdom. Slitere i lavlønnsyrker vil rammes hardest av denne omleggingen fra en solidarisk velferdsstat til et privatisert forsikringssystem etter amerikansk modell.

I offentlig sektor har en samlet fagbevegelse foreløpig klart å forsvare pensjonsordningene. Men sterke krefter i den økonomiske og politiske eliten, med NHO i spissen, angriper nå den offentlige tjenestepensjonen. Vårt svar er:

•Fagbevegelsen krever omkamp om pensjonsreformen.
•Styrk folketrygda!
•Forsvar den offentlige tjenestepensjonen og gjeninnfør AFP som en solidarisk tidligpensjon i privat sektor."

 

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst