Artikkelen er endret litt 1.2.2016. Lagt inn noe om uføretrygd og særaldersgrenser.

18. desember kom den blå-blå regjeringen med sitt forslag til ny offentlig tjenestepensjon (OfTP). Forslaget bryter både med det som Stortinget vedtok i pensjonsforliket i 2005, og med den avtalen som ble gjort med fagbevegelsen i offentlig sektor i 2009. Dessverre ser det ut til at fagbevegelsens ledere er ganske så forsiktige og på defensiven, så det trengs et skikkelig grasrotopprør hvis dette skal stoppes.

Her er et eksempel fra departementets egen rapport på hvilke endringer deres forslag vil føre til:

Figur 7.2 Livsvarig pensjon, evaluert ved 70 år, i prosent av sluttlønn ved uttak i ulike aldre

Dette eksemplet viser hvor stor prosent av sluttlønnen pensjonen ved 70 år utgjør for en person som har hatt hele sitt arbeidsliv i offentlig sektor – derav 35 år før 62. Personen har hele livet hatt en årlig lønn på 6 G (G=grunnbeløpet i folketrygden) altså ca 540400.  Samme lønn hele livet er mildt sagt ikke vanlig, og gir et for positivt bilde av ny pensjon sammenliknet med dagens, det kommer jeg tilbake til. De har også sett bort fra levealdersjustering, noe som gjør at tallene både i dagens og ny ordning blir mye for høye.

 

Her er mine hovedinnvendinger til forslaget om ny OfTP

1. Forslaget er usolidarisk

Se figuren over. Rapporten side 56 sier at "Personer som i dag venter lenge med å ta ut pensjon (...) er i stor grad personer med høy inntekt". Det nye forslaget flytter altså pensjon fra de slitne og fattige til de rike og friske, kort sagt en omvendt Robin-Hood-politikk!

2. Det gjør slutt på den gunstige tidligpensjonen: offentlig AFP

Den offentlige AFP-ordningen betyr, som eksemplet over illustrerer, at pensjonen fra 67 blir den samme uansett når en velger å slutte før 67. I det nye forslaget gir tidlig avgang dramatisk lavere pensjon livet ut.

3. Det svekker pensjonen til kvinnene, som allerede har lavere pensjon enn menn

Dagens OfTP gir samme pensjon uansett hvor mange år en har jobbet, bare en har nådd minstegrensen på 30 år. I det nye forslaget øker (eller minker) pensjonen omtrent proporsjonalt med antall år i arbeid. Og kvinner har vanligvis færre år i arbeid enn menn. Videre så gir dagens OfTP en særlig gunstig pensjon for de som har jobbet mye deltid, igjen veldig ofte kvinner. Denne fordelen forsvinner i det nye forslaget.

4. Alt tyder på at uføre sin alderspensjon blir dårligere

Rapporten tar opp spørsmålet, og argumenterer sterkt for at uføre må ha dårligere alderspensjon enn andre. Men de vil vente med konkret utforming til de andre elementene er på plass

5. For de med særaldersgrenser har de ingen løsning

Problemet for disse er jo at de hverken har mulighet for å tjene opp pensjon i like mange år som andre, og heller ikke reell mulighet til å kompensere for levealdersjusteringa

6. I tillegg bruker forslaget idealpensjonister som ser ut til å komme bedre ut med den nye pensjonen enn det som gjelder for de fleste:

Nesten alle eksemplene viser pensjonister som tjener det samme hele livet.

Sånne pensjonister fins knapt i det virkelige liv. Normalen er at sluttlønn er høyere enn gjennomsnitt. Men lik lønn hele livet gir relativt sett bedre pensjon i det nye forslaget enn i dagens OfTP

Alle eksemplene de viser er uten levealdersjustering.

Dermed ser pensjonene både i dagens og nytt system mye bedre ut enn det de i realiteten vil være

Regjeringa mener vi må ha ny OfTP av tre grunner (Rapporten side 12-14):

Pkt 2.3.3 Svake arbeidsinsentiver i dagens ordning

Det de kaller arbeidsinsentiver er at pensjonen skal øke mye hvis en «velger» å gå av seinere, og – som vist i eksemplet over – bli svært dårlig hvis en går av tidlig. De ser helt bort fra at mange ikke har et «valg»!

Pkt 2.3.4 Hindrer mobilitet mellom offentlig og privat sektor

De påstår at pensjonssystemet, særlig offentlig AFP, må endres for at det skal bli enklere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor. Men det meste av mobilitetshindrene er resultat av politiske vedtak, og kunne vært ordnet ved endringer innafor de nåværende pensjonssystemene i privat og offentlig sektor. Dessuten: Privat AFP er en katastrofe for de mest lavlønte. Hvorfor ikke endre den istedet for den gode offentlige AFPen?

Pkt 2.3.5 Dårlig pensjonsordning for yngre årskull

Argumentene er her at offentlig AFP er dårlig (noe som er helt feil) og at det er noe vanskeligere å kompensere for økt levealdersjustering for de med dagens OfTP enn i privat sektor. Dette er sant, men skyldes langt på vei valg som ble gjort av staten i 2010 mot fagbevegelsens vilje.

Jeg holder på med en større artikkel som utdyper det jeg skriver her. Lenke vil bli lagt ut når den er klar. I mellomtiden anbefaler jeg Stein Stugu sin rapport: Offentlig tjenestepensjon: En solidarisk pensjon og hans artikkel i Manifest tidsskrift, mitt foredrag om saken og for de spesielt interesserte: Ny utgave av alders- og uførepensjons-kalkulatoren som har med det nye forslaget til OfTP

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst