Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 29. - 31. januar 2016. Konferansen samlet 578 tillitsvalgte fra hele landet.

(Her har jeg klippet ut den delen som gjelder pensjon – Gunnar Rutle)

II. Pensjon - tariffoppgjøret 2016 og evaluering av pensjonsreformen i 2017.

Pensjonsreformen er en klassereform der taperne er de med dårlig helse og dårlig inntekt. Mange fagorganiserte mister sine oppsparte AFP-rettigheter på grunn av nedbemanning, salg av virksomheter og tap av tariffavtale på bedriften. Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli uføre. De taper, både i ny AFP og ny Folketrygd. Pensjon er kvinne- og klassekamp.

Trondheimskonferansen 2016 krever at mål om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn, livet ut, også må gjelde for de som blir uføre, de som må gi seg tidlig i arbeidslivet og dagens unge som blir rammet av levealdersjustering når de blir pensjonister.

Tariffoppgjøret 2016 – privat sektor

Hovedkravet er tariffesting av tjenestepensjon med streikerett. Etter vår mening bør dette skje gjennom en samordning av krav og forhandlinger om pensjon. Det er nødvendig med en bred kollektiv ordning. Vi advarer mot å overføre ansvaret for pensjon til den enkelte gjennom å opprette individuelle pensjonskonti. De kan ikke gjøres kjønnsnøytrale, overfører utgiftene til arbeidstaker, gjør det mulig å fylle på kontoen individuelt. Vi frykter at dette svekker kampen for en solidarisk pensjon.

Velges en innskuddsordning, slik arbeidskraftkjøperne vil, så blir det svært vanskelig å senere gå over til en hybridordning. En hybridordning er langt bedre fordi den sikrer mot børsfall og kan forbedres slik at innbetalt pensjon reguleres med lønnsstigning (G-regulering). Den sikrer innbetaling fra første krone, fra første dag, er kjønnsnøytral, i utgangspunktet livsvarig, men minst til 82 år og den gir mer pensjon for hver krone innbetalt.

Trondheimskonferansen krever at LO må ta kampen for hybridordning.

Velges likevel en innskuddsordning, så må følgende prinsipper innfris:

1) innbetaling fra første krone.

2) innbetaling etter en måneds ansettelse

3) utbetaling til minst 82 år

4) innbetaling på minst 5 % av lønn

Tariffoppgjøret 2016 – offentlig sektor

Høyre / FrP regjeringa går til angrep mot offentlig pensjon. De foreslår å erstatte full pensjon ved 30 års opptjening med alleårsregel. Arbeids- og sosialdepartementets utredning om offentlig pensjon viser også at offentlig ansatte kommer til å tape mye i livsvarig pensjon dersom de må gi seg tidlig i arbeidslivet, og at de som har mye deltid eller kort yrkeskarriere (dvs. spesielt kvinner) kommer mye dårligere ut enn i dagens ordning.

Trondheimskonferansen mener fagbevegelsen må stå fast ved dagens ordning med full opptjening etter 30 år og sluttlønnsprinsippet og der sliterne kan gå av med AFP eller bli ufør uten tap i livsvarig pensjon. Samordningen av offentlig pensjon med privat AFP for de som har gått fra offentlige til private ordninger må reverseres.

Trondheimskonferansen oppfordrer hovedorganisasjonene i offentlig sektor om ikke å forhandle om endringer i offentlig tjenestepensjon før evalueringen av privat sektors AFP er gjennomført i 2017.

AFP

AFP-ordningene i privat og offentlig sektor må endres slik at opptjeningstid kan overføres mellom de to ordningene. Dermed blir det enklere å skifte jobb mellom sektorene.

AFP-ordningen i privat sektor må endres slik:

1) et tillegg til de som må gi seg tidlig, fra 62 til 65 år, som kompenserer for det tapet de lider i livsvarig pensjon.

2) de som mister jobben før fylte 62 år i en AFP-bedrift får beholde opptjent AFP.

3) delvis uføretrygd kan kombineres med delvis AFP.

4) innvandrere med kort botid i Norge får rett til å gå av ved fylte 62 år.

5) uttak av AFP i tillegg til lønn for arbeid kan ikke utgjøre mer enn 100 % av lønn før uttak av AFP.

Evaluering av pensjonssystemet

Partene skal evaluere utviklingen i 2017. LO-kongressen i 2013 vedtok: ”I tillegg vil LO utarbeide egne vurderinger som grunnlag for krav om forbedringer i pensjonssystemet. Vurderingene må ta utgangspunkt i vedtaket fra LO-kongressen i 2005.”

Trondheimskonferansen 2016 mener at det viktigste fagbevegelsen må fokusere på er

1. levealdersjustering – som rammer alle, men det er de rike som lever lengst og øker levealderen mest.

2. indeksering – dette rammer alle, men det er de med lav pensjon som tåler minst at pensjonen reduseres med 8 % på 10 år.

3. alleårsregel - dette rammer kvinner spesielt.

4. pensjonsavkorting ved tidlig avgang – dette er en kvinnefiendtlig klassereform.

For å sikre dette må fagbevegelsen drive en aktiv kampanje med mobilisering, informasjon og krav frem mot tariffoppgjøret 2016 og evalueringen av pensjonsreformen i 2017. Trondheimskonferansen 2016 oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd til å ta aktiv del i og bruke nok ressurser på kampanjen ”Rettferdig pensjon - Gjenreis AFP”.

Tariffoppgjøret 2018

Pensjonsrettigheter og kortere arbeidstid må være prioriterte krav i kommende tariffoppgjør. 6-timersdag / 30-timersuke må innføres gradvis. Målet er å få til sekstimersdag i løpet av 2020 – 2022. LO-kongressen i 2017 må fastslå kravet.

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst