Min hovedoppsummering er at dette er full seier i kampen mot det nøytrale pensjonssystemet og i kampen om AFP. Stor takk til forhandlerne i alle hovedorganisasjonene som klarte å stå sammen og motstå presset fra Regjeringa. Og stor takk til grasrotaktivister, lokale fagforeninger og aksjon forsvar offentlig tjenestepensjon, som sammen skapte grunnlaget for denne seieren.

Her kan du laste ned denne artikkelen 
Her kan du lste ned Riksmeklingsmannens Møtebok

Her kan du lese artikkelen:

Kommentar til meklingsforslaget om offentlig tjenestepensjon

Gunnar Rutle 4.6.2009, skrevet etter samtaler og brevveksling med mange av de som har vært aktive i kampen, jeg har stjålet tanker fra mange.

Min hovedoppsummering er at dette er full seier i kampen mot det nøytrale pensjonssystemet og i kampen om AFP. Stor takk til forhandlerne i alle hovedorganisasjonene som klarte å stå sammen og motstå presset fra Regjeringa. Og stor takk til grasrotaktivister, lokale fagforeninger og aksjon forsvar offentlig tjenestepensjon, som sammen skapte grunnlaget for denne seieren.

·         Vi får beholde dagens tjenestepensjon der du ikke får livsvarig redusert pensjon hvis du går av tidlig. Det bryter helt med prinsippene i ny alderspensjon i folketrygden. Så vidt jeg kan forstå er dette det aller beste vi kunne oppnå innafor de rammene som var lagt i fjorårets tariffoppgjør og av Stortinget.

·         Vi får beholde dagens AFP-ordning. Det er strålende og faktisk et langt bedre resultat enn de føringene som ble lagt fjorårets tariffoppgjør, der en i hovedsak godtok samme dårlige AFP-ordning som privat fikk. Det betyr bl.a. at lavtlønte slitere beholder retten til å gå av ved 62.

 

På minussiden: Vi tapte kampen om indeksering og levealdersjustering. Men dette var allerede godtatt i fjorårets tariffoppgjør, på LO-kongressen i 2005, og var vedtatt i stortingsforliket i 2005. Så for min egen del var jeg innstilt på at dette var en tapt sak. Kullene til og med 1958 slipper levealdersregulering av garantien på 66 % pga grunnlovsvernet.

 

Hva nå?

Nå er det viktigste spørsmålet om denne avtalen blir stående. Det skal ikke skapes mer utrygghet om pensjonen til 800.000 offentlig ansatte nå. Vi må kreve at partiene gir klare garantier før valget. Avtalen skal ikke røres i neste periode. Denne saken har skapt stort engasjement, og vil kunne ha noe å si for mange på valgdagen

 

Ellers mener jeg at seieren i spørsmålet om AFP bør gi et godt grunnlag for omkamp om AFP i privat sektor. Slitne servitører i Hotell og restaurant (og mange andre) bør ikke akseptere at de blir fratatt rett til avgang ved 62 i 2011, mens deres medsøstre i offentlig sektor beholder sin rett.

Spørsmål og uklarheter i avtaleteksten

Men der ligger uklarheter og fallgruver i avtaleteksten. Det er viktig å få avklart dette. Her er det jeg ser så langt (i det følgende er avtaleteksten gjengitt med kursiv):

 

Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011 og med de tilpasninger som følger av Stortingets vedtak fra mai 2005.

 

·         Tilpasninger er et meget tøyelig begrep. Her skal det være tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon, og tilpasninger som følge av Stortingsvedtaket. Såvidt jeg kan forstå dreier stortingsvedtaket seg bare om indeksering og levealdersjustering. Jeg mener derfor at dette avsnittet må leses som en ingress til neste avsnitt, der det presiseres hvilke tilpasninger som må gjøres. Kan det tenkes andre tilpasninger som reduserer tjenestepensjonen? Så vidt jeg kan forstå er det fullt mulig å bruke det aller meste av dagens samordningsregler på den nye folketrygden, så det bør ikke være nødvendig med vesentlige endringer av disse reglene.

 

·         Angående AFP: Jeg tolker dette slik at offentlig ansatte ikke får noen slik AFP-avtale som de fikk i privat. Vi beholder den gamle, som altså bare gjelder fram til 67. Men er det virkelig dagens AFP fullt og helt? Med krav til 3 år opptjening, og ikke 7 som i ny AFP? Og hva med folketrygdbasert AFP som vi får fram til 65? Blir den beregnet med utgangspunkt i den folketrygden du ville få om du sto til 67 slik som i dag?

 

I tråd med Stortingets vedtak skal alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger levealdersjusteres og reguleres etter nye regler på samme måte og fra samme tidspunkt som alderspensjon fra folketrygden.

 

·         Reguleres etter nye regler” må vel bety indeksering (lønnsutvikling fratrukket 0,75 %) går jeg ut fra. Så i dette avsnittet er det vel bare snakk om indeksering og levealdersjustering?

·         Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon levealderjusteres”. Jeg oppfatter dette slik at den summen som svarer til 66 % vil bli regulert ned med en prosent som svarer til levealdersjusteringa for 67-åringene.

·         I andre offentlige dokumenter blir noen ganger avkortinga/nøytraliteten ved avgang før/etter 67 omtalt som levealderjustering.  Jeg går ut fra at dette ikke tolkes inn i denne formuleringen?

 

Levealdersjustering i dagens offentlige tjenestepensjon gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas. Det gis en individuell garanti for opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene pr. 1. januar 2011 som sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 år er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening.

 

·         Dette betyr overgangsordninger for så vidt jeg kan forstå alle t.o.m. 1958-kullet. De er garantert 66 % ved 67 år. Gjelder 66 % garantien også for de som går av før 67?

·         Det står ikke noe om tjenestepensjons-AFP fra 65. Er det beløpet også sikret mot levealdersjustering? Det vil være rart om denne delen av tjenestepensjonen ikke skulle falle under grunnlovsvernet.

 

Personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år kan ikke i tillegg ta ut folketrygd- eller tjenestepensjonsberegnet AFP.

 

·         Jeg tolker dette avsnittet slik at en har en tosporsmodell før 67:

o   Ta ut dagens AFP og ikke ny folketrygd før 67. Da får en folketrygd-AFP til 65 og tjenestepensjons-AFP fra 65

o   Ta ut ny folketrygd før 67. Da får en ikke noen form for AFP i tillegg.

 

Beregning av tjenestepensjon — herunder samordning med alderspensjon i folketrygden — skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut. Det gis anledning til å kompensere for levealdersjusteringen av tjenestepensjonen ved å stå i stilling ut over 67 år.

 

·         Første setning: Betyr det at en som går av ved 62 år med ny alderspensjon fra folketrygden (og bare den), får hevet sin pensjon til 66 % (evt. levealdersregulert) ved fylte 67 år? Det er vel forsåvidt i tråd med dagens tolkning av tjenestepensjonen, at garantien på 66 % gjelder uansett hvilken alderspensjon i folketrygden en har opparbeidet. Eller er det tjenestepensjonspåslaget som ikke påvirkes. I så fall blir pensjonen lavere ved 67 hvis en tar ut ny alderspensjon før det.

·         Andre setning må vel bety at en kan slippe unna levealdersjusteringa ved å jobbe omtrent 0,8 år mer for hvert år levealderen øker.

 

Det vises til at Fornyings- og administrasjonsdepartementet har en pågående prosess i samarbeid med partene i arbeidslivet for vurdering av særaldersgrensene og fratreden ved disse. Det avtales ikke endringer i gjeldende særaldersgrenser i forbindelse med lønnsoppgjøret 2009.

 

Partene er enige om ovenstående og anmoder om at dette dokumentet vedlegges Riksmeklingsmannens møtebok. Partene har også arbeidet med et kombinasjonsalternativ. Dokumentet vedrørende dette alternativet vedlegges også Riksmeklingsmannes møtebok. Ingen av partene offentliggjør resultatet før meldingen heves.

 

·         Jeg forstår ikke hvorfor kombinasjonsalternativet fra Regjeringa vedlegges når det er forkastet. Betyr det at det har noen betydning for den videre tilpasningen av tjenestepensjonen? I så fall er det meget skremmende!

·         Og hvorfor er ikke alle andre forslag fra begge parter som er forkastet vedlagt?

 

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst