KombiAlternativet er langt verre!

Gunnar Rutle 6.1.2011

I denne artikkelen viser jeg at hvis Regjeringas forslag til offentlig tjenestepensjon hadde blitt vedtatt, så ville veldig mange lavtlønte mistet retten til avgang ved 62.

Last ned artikkelen som word-dokument - som pdf-dokument

Leder i LO-kommune, Klemet Rønning-Aaby, har i noen NTB-meldinger i jula påstått at den vedtatte offentlige tjenestepensjonsordningen er veldig dårlig for de lavtlønte. En av påstandene var: ”Mange av våre kvinnedominerte grupper og lavlønnsgrupper får ikke tatt ut pensjon fra 62 år fordi de ikke fyller vilkårene til opptjening og lønnsnivå” (gjengitt i Dagsavisen 28.12.10)
Han har rett i at den offentlige tjenestepensjonen ikke gir så stor uttelling for de lavtlønte, men det skyldes at de svært lavtlønte oppnår over – og til dels godt over – 66 % i folketrygden, pga garantilønna der. Så alt i alt er ikke den samla pensjonen så dårlig, målt i forhold til lønna før pensjonering. Jeg er likevel for en høyere minstepensjon. Men det er en annen sak.
Men påstanden fra Rønning-Aaby referert over er direkte feilaktig, og Rønning-Aaby bør gå ut og beklage den, alternativt dokumentere at det er sant.
Alle som jobber i offentlig sektor og har tilstrekkelig mange år i arbeid før 62 har fortsatt rett til å gå av med AFP ved 62. Det gjelder også de som har så lav stillingsbrøk at de ikke kvalifiserer til medlemsskap i pensjonskassen. Kravet er bare at du har tjent minst 1 G (ca 75000) i ti av årene etter fylte 50, inkludert de to siste årene før du fyller 62.
Det som derimot bør fram er at det alternativet som Regjeringa ville ha oss til å godta i forhandlingene i 2009, det såkalte kombinasjonsalternativet, og som ut fra det statsministeren sier vil være utgangspunktet for en alternativ tjenestepensjon er utrolig mye verre for mange i offentlig sektor. Svært mange av de med lav lønn, kort opptjeningstid eller deltid ville mistet retten til å gå av ved 62.
Figurene til høyre viser hvilken gjennomsnittlønn du måtte ha hatt alle dine yrkesaktive år for å få rett til å gå av hvis kombinasjonsalternativet hadde blitt valgt. Kravet vises for henholdsvis avgang ved 62 (rød kurve), ved 63 (grønn kurve) osv opp til avgang ved 66 (orange kurve). De tre figurene er ulike og viser kravet hvis du startet i jobb i en alder av henholdsvis 22, 27 og 32 år.
Lengst til venstre finner du inntektskravet for en som er født i 1949. Går du mot høyre finner du årskullene fram til 1985. Som kurvene viser blir kravet lavere etter som årene går. Hovedårsaken til det er rett og slett at også minstepensjonen er levealdersjustert og dermed blir det lettere og lettere å nå det stadig lavere minstekravet. Til gjengjeld blir den pensjonen du får utbetalt ved avgang lavere og lavere etter som tiden går. 
Ser vi på folk født før 1960, må en som har jobbet helt fra 22 år ha tjent mer enn 250000 i gjennomsnitt. Ikke mange deltidsarbeidende har slik lønn. Og for hvert år med seinere start i arbeidslivet øker kravet: En som først kom ut i arbeidslivet ved 32 må ha tjent over 300000 i gjennomsnitt.
Vi skal være svært så glade for at vi fikk videreført den gamle AFP-ordningen som gir rett til avgang ved 62 for alle.
Med sine svakheter er den vedtatte offentlige tjenestepensjonsordningen vel verd å forsvare. Jeg oppfordrer Rønning-Aaby og alle andre til å trekke tilbake kravet om nye forhandlinger.

(Beregningen av tallene bak grafene er gjort i pensjonskalkulatoren min, regnearket som heter avgang. Kroneverdi og G er for 2010. Vil du ha dagens tall: velg 100%, alternativ a, og ønsket alder start jobb. Kalkulatoren finner du her)

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst