I 2005 satte regjeringen Bondevik ned uførepensjonsutvalget. Oppdraget var: Utred hvordan uføre kan tilpasses pensjonsreformen. Utvalget kom med sin rapporti 2007: NOU 2007:4 «Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre». De foreslo store endringer i uføretrygden, endringer som særlig vil ramme de med lavest trygd, og som er verre enn de endringene vi nå har fått i alderspensjonen.

Høsten 2009 ble det satt igang en kampanje, bl.a. fra den høyreorienterte tenketanken Civita, for å svekke den folkelige oppslutningen om uføretrygd og sjukelønn (to saker som naturlig nok henger sterkt i hop). Dessverre fikk de også med seg folk og aviser som vi kanskje kunne ventet bedre fra.

Jeg har arbeidet med stoff rundt disse sakene i noen år. Jeg har lagt ut stoff om uføretrygd og sjukelønn, stoff jeg håper både kan være med på å åpne øynene på mange for alvoret i det som skjer, og være til hjelp for dere som ønsker å reise kampen mot angrepene.

Kamp mot de verste utslagene nyttet

Regjeringa lovet å legge fram en stortingsmelding om uføretrygden, først lovet de den høsten 2008, så våren 2009, så høsten 2009, og så igjen før jul 2010. Men heller ikke denne fristen holdt. Mange protesterte mot forslagene til uførepensjonsutvalget, bl.a. siste LO-kongress. Antakelig var årsaken til den siste utsettelsen at  det i november 2010 ble økt offentlighet om mange av forslagene, og enda flere protester mot forslagene.

Det endelige forslaget kom 27. mai 2011. Regjeringa hadde trukket seg på noen av de verste forslagene til Uførepensjonsutvalget, og det endelige vedtaket ble som forslaget. Men dessverre snakker vi antakelig om en utsettelse: de planlegger ny vurdering om litt. Les mer i dette notatet

Pensjonskalkulatoren er nå utvidet med det som ble vedtatt om uførepensjonen!

Min gamle pensjonskalkulator kan nå også beregne konsekvensene av vedtaket om ny uførepensjon. Den beregner også vedtaket om uføredelen av den offentlige tjenestepensjonen, som ble gjennomført nesten uten debatt, og som er langt verre enn endringene i folketrygdens uføredel. Du finner den siste her.

 

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd