Stortinget vedtok uførereformen 12.desember. Det ble ikke gjort store endringer i Regjeringens forslag. Dermed er følgende vedtatt:

  • Uføretrygden beskattes som arbeidsinntekt
  • Uføretrygden økes lik at alle sitter igjen med samme inntekt etter skatt, men det er ikke avklart hva som skjer med Bostøtte og andre stønader som er knyttet til lav brutto inntekt
  • Det behovsprøvede barnetillegget beholdes, men skal vurderes på nytt om kort tid
  • Uføre får lavere alderspensjon, ved at pensjonsopptjeningen stopper ved 62 år, og ved at det innføres såkalt levealderjustering. I første omgang skjermes eldre uføre for halvparten av kuttet som ligger i levealderjusteringen, men dette skal vurderes på nytt etter en tid

Mer om vedtaket finner du på Aksjon Forsvar Dagens Uførepensjon sin hjemmeside

 

 

Notatet er tenkt som et innspill til et møte som skal være i regi av forsvar dagens uførepensjon 31.5, men kan godt leses av andre. Det er et forsøk på å sammenfatte mine synspunkt så langt. Ser ikke bort fra at jeg kan ha oversett vesentlige moment, men regner med at deltakerne på møtet 31.5 raskt vil oppdage slikt. Notatet vil bli oppdatert etterhvert som jeg lærer mer!

Aftenposten bringer 15. november en artikkel om en seniorforsker ved Sintef som opplevde at Arbeidsdepartementet forlangte at hun skulle endre konklusjonene i en forskningsrapport, slik at det skulle se ut som om sjukefraværet var langt høyere enn det i realiteten er. Er det slik de planlegger å vinne kampen mot sjukelønn og uføretrygd?

Av Arne Byrkjeflot, leder LO i Trondheim

Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva regjeringens forslag er. Vi kan slå fast at forslaget ikke har tatt et eneste signal til følge. Alle LO-kongressens krav er avvist, ingen vedtak fra SVs landsstyremøte er innfridd.

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd