Stortinget vedtok uførereformen 12.desember. Det ble ikke gjort store endringer i Regjeringens forslag. Dermed er følgende vedtatt:

  • Uføretrygden beskattes som arbeidsinntekt
  • Uføretrygden økes lik at alle sitter igjen med samme inntekt etter skatt, men det er ikke avklart hva som skjer med Bostøtte og andre stønader som er knyttet til lav brutto inntekt
  • Det behovsprøvede barnetillegget beholdes, men skal vurderes på nytt om kort tid
  • Uføre får lavere alderspensjon, ved at pensjonsopptjeningen stopper ved 62 år, og ved at det innføres såkalt levealderjustering. I første omgang skjermes eldre uføre for halvparten av kuttet som ligger i levealderjusteringen, men dette skal vurderes på nytt etter en tid

Mer om vedtaket finner du på Aksjon Forsvar Dagens Uførepensjon sin hjemmeside

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd